Yesu Quran pun ni

Quran a len pu na, Yesus ye Utuun u Juu yaab yii wa mobul na la. Be yin wu ke UjmaJmardaan, ni mɔk ke U ye Utuun U nyan ni Uwunbor che (Quran 4:171). U jɔni Umumbor abor (Quran 57:27).

Yesu ajinjiir aatuln

Yesu ni Uwumbor abor baan ja ye linjinjiir aatuln la. Quran ten kee: “Nbaamɔn, Yesu ni Allah ye seera kiti Adam U naan di kitig aatan ki naan mu la ten ke ni li ‘Be’ le ni nan ŋa” (Quran 3:59).

N uaaJvim Jn be Adam ni Yesu che na

Tutun: Yesu nan ye chaan la, le Adam a naan ye (Qur'an 19:16-26).

Yesu a ye U na

Yesu kan naam a paŋ Quran pun ni ki jer Unubon kam. Ni sil ye ke Yesu nan ye Ukpaan ki jer Utuun aa? Lik Quran a len Yesu abor pu na: A dak Yesu abor ki nye? A ga len ke u ye Ututuun Ubaa la?

Nbai mun kpe na

Be nan mɔk Muhammad mu ke u li dii baa nan de ilinn ŋban tii bin na: “A yaa kaa kii naa ŋmee pu na kan, a baai n jan a saliib” (Quran 10:95). Quran kii Umumbor a linn ki na la. Dann Yesu che .